Algemene Reisvoorwaarden de-ruimte

TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN DE-RUIMTE AMSTELVEEN

Inleiding

De-ruimte Amstelveen biedt in haar hoedanigheid van reisorganisator en/of reisagent van tevoren georganiseerde reizen aan op eigen naam. In deze gevallen komt er een reisovereenkomst tot stand tussen de-ruimte en u (zie ook artikel 8).


ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.‘’De-ruimte Amstelveen’’:

een onderneming, gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34 32 75 32. De-ruimte treedt op als reisorganisator.


1.2.“Reisorganisator’’:

Indien de-ruimte in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde (pakket)reizen aanbiedt, treedt zij op als reisorganisator.


1.3.“Reisagent’’:

Indien de-ruimte adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en een leverancier van (al dan niet toeristische) diensten, zoals bij het boeken van reserveringen voor accommodatie, vervoer, diner en/of overige losse diensten tussen de reiziger en de dienstverlener, treedt de-ruimte op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon/boekingskantoor). De-ruimte handelt in haar hoedanigheid als reisagent niet op eigen naam, maar als een bemiddelaar/tussenpersoon c.q. opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.


1.4.“Maatwerkreis’’:

Als de-ruimte al dan niet op verzoek van de klant een pakketreis samenstelt in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, die zij op eigen naam aanbiedt, kan sprake zijn van een reisovereenkomst waarbij de-ruimte optreedt als reisorganisator.


1.4.“Reiziger’’:

De klant wederpartij vande reisorganisator, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis te zijner behoeve) heeft aanvaard.


1.5.“Reisovereenkomst”:

De overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, in die gevallen dat de-ruimte zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde (pakket)reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:a.vervoer; b.verblijf; c.een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende (toeristische) dienst of dienstverlening, die een significant deel van de reis uitmaakt.


1.6.“Dienstverlener”:

De vervoerder zoals een touringcarbedrijf, luchtvaartmaatschappij of de verlener van andere diensten zoals het verschaffen van accommodatie (hotel en/of accommodatiehouder), reisorganisatoren en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen met wie de reiziger door middel van bemiddeling van de reisagent een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten. De-ruimte is daarvoor niet verantwoordelijk, tenzij zij zich op eigen naam als reisorganisator van een pakketreis tegenover de reiziger heeft verbonden.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1  Op alle offertes, aanbiedingen, reisovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht waarbij de-ruimte partij is, zijn deze Algemene Voorwaarden van de-ruimte van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.


2.2  Voor zover de-ruimte optreedt als reisagent (boekingskantoor) en bemiddelt bij het boeken van accommodatie, vervoer of een andere toeristische dienst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden op de bemiddeling van toepassing, inclusief artikel 7 van deze voorwaarden, waarin de beperkingen van aansprakelijkheid van de-ruimte in haar hoedanigheid van reisagent/boekingskantoor zijn opgenomen.


2.3  Voor zover de-ruimte optreedt als reisorganisator, met name door het aanbieden van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, zijn naast de desbetreffende wettelijke bepalingen de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, en in het bijzonder artikel 8 en van deze voorwaarden, waarin beperkingen van aansprakelijkheid van de-ruimte zijn opgenomen.


ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

3.1.1  Het aanbod van de-ruimte is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod te geschieden onder opgaaf van redenen.


3.2  Door aanvaarding van de reiziger van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden van de-ruimte komt een overeenkomst tot stand waarop de voormelde voorwaarden van toepassing zijn. De reiziger ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).


3.3  De-ruimte is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een reiziger tijdens een reis van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het reisgenot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.


3.4  Indien de reiziger de-ruimte in de hoedanigheid van reisagent inschakelt voor het boeken/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige toeristische diensten tussen de reiziger en de dienstverlener geldt dit als een opdracht in de zin van artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval is de reiziger jegens de reisagent gebonden aan deze opdracht, ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt doorde reisagent. Indien voor een dienst van de-ruimte zelf een vergoeding is verschuldigd, zal de-ruimte dat vooraf bekend maken.


3.5  Voor zover de reisagent namens de reiziger in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de reiziger daaraan gebonden.

3.6  De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens de-ruimte respectievelijk de betrokken dienstverleners, welke uit de overeenkomst/opdracht voortvloeien. Eventuele andere personen die meereizen, zijn voor hun eigen deel aansprakelijk ten opzichte van de reisagent, respectievelijk de reisorganisator dan wel de betrokken dienstverlener(s).


3.7  Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen van de-ruimte kunnen geen rechten worden ontleend door de reiziger. De reiziger dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.


3.8  Kennelijke fouten of vergissingen in het reisaanbod binden de-ruimte niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief vande gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.


3.9  De reiziger dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met de-ruimte en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de reiziger en eventuele medereizigers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de reiziger is de-ruimte niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Als het over persoonlijkegegevens gaat, werkt de-ruimte conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn.


3.10  Deelnemers aan een vakantie van de-ruimte dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een reis voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.


3.11  De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de reiziger worden doorgegeven en doorberekend.


3.12  Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien op verzoek van de reiziger een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk (de-ruimte Amstelveen, Kostverlorenweg 1d, 1183TM Amstelveen) en per e-mail (info@de-ruimte.net) te worden bevestigd. De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van een reisovereenkomst de reiziger een bijdrage verschuldigd. Wanneer de reiziger besluit zijn reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

· Bij aanmeldingsbevestiging het volledige aanbetalingsbedrag zoals aangegeven per reis

· Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;

· Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;

· Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.

Bij annulering van de reiziger, binnen welke termijn dan ook, na de bevestiging van een reis van onze kant brengt de-ruimte 100% kosten in rekening voor vliegtickets mits deze in het pakket zitten. Tot 4 weken voor vertrek kan de reiziger om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan de wijziging worden aangebracht. Eventuele hieraan verbonden wijzigingskosten worden aan de reiziger doorberekend. Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde d.w.z. andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie,onafhankelijke reisorganisator of accommodatieverschaffer gelden op de eerste plaats de wijzigingsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende reis of onderdeel hiervan


3.13  Alle mededelingen van de-ruimte of dienstverlener(s) zullen uitsluitend worden gericht aan de reiziger.


3.14  Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.


3.15  Bij sommigen reizen op onze site geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door de-ruimte 14 dagen voor vertrek. Het minimum aantal deelnemers wordt vermeld bij de reis die u via de site boekt. De overeenkomst kan door de-ruimte onmiddellijk worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het aanbod genoemde minimum aantal deelnemers.


3.16  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald zal de-ruimte altijd proberen alsnog de reis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. De-ruimte overlegt dan eerst met u en kan dan bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden aanbieden:

• de reis wordt toch uitgevoerd maar met een prijsverhoging

• er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden

• er wordt een alternatieve reis aangeboden

• een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.


3.17  Lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen die de-ruimte aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies,accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De-ruimte en haar dienstverleners zullen in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.


3.18  Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. De-ruimte raadt de reiziger dringend aan een goede reis-, bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer elders een reisverzekering wordt afgesloten dan dienen alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan ons worden doorgegeven via info@de-ruimte.net. Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak.


ARTIKEL 4 BETALINGEN

4.1  De verschuldigde bedragen dienen binnen de aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan de-ruimte te zijn voldaan.


4.2  De-ruimet is bevoegd - zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.


4.3  Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. De-ruimte heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.13 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met deontvangen aanbetaling(en).


4.4  Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.