Algemene huurvoorwaarden


1. Definities

1. Onder verhuurder wordt verstaan de-ruimte te Amstelveen.

2. Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een gebruikerscontract heeft gesloten.

3. Onder gebruikerscontract wordt verstaan de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij huurder de-ruimte één of meerdere malen eenmalig of aaneengesloten huurt.

4. Onder de-ruimte wordt verstaan de zaal zelf met keuken en badkamer alsmede de voorplaats inclusieve overdekt paviljoen die verhuurder als zodanig aan huurders aanbiedt.

5. Onder aanbetaling wordt betaling van de helft van de overeengekomen huursom verstaan.

6. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van het gebruikerscontract.

 

2. Aanvraag ruimtehuur en huurbevestiging: reservering & aanbetaling

1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, dat wil zeggen onder het

uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat het gebruikerscontract (reserveringsbevestiging & wegwijzer) door verhuurder per email is verzonden naar huurder.

2. Huurder verklaart door het indienen van een aanvraag van ruimtehuur bij de-ruimte te Amstelveen op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze algemene huurvoorwaarden en het huishoudelijke reglement.

3. Gebruikers bouwen geen huurrechten op, ook niet door meerdere jaren ruimte te gebruiken/huren.

4. Gebruikers mogen de voor hen gereserveerde ruimtes niet doorverhuren of onderverhuren aan derden.

5. De reservering is geldig zodra de afgesproken aanbetaling is voldaan. Voor aanbetaling geldt een bedrag van 50% van de uiteindelijke huursom te voldoen binnen 3 werkdagen na facturatie.

5.1 Bij reservering minder dan 2 weken voor begin geldt de gehele huursom als aanbetaling.

 

3. Annulering

1. Annulering kan alleen schriftelijk, per email of app geschieden.

2. Bij annulering van een gebruikerscontract voor de losse verhuur betaalt de huurder 50% van de nog niet afgenomen uren of dagdelen of te noemen de aanbetaling. Dat wil zeggen dat de aanbetaling niet terugbetaald wordt.

3. Annulering van een gebruikerscontract van de losse verhuur is mogelijk tot 2 weken voor moment van aanvang van de activiteit. Daarna is de gehele huursom verschuldigd.

Uitzondering: Indien de activiteit binnen 2 weken voor begin geannuleerd moet worden omdat de organisator zelf ziek is geworden (en dit niet wist op moment van reservering) is alsnog de helft van het huurbedrag verschuldigd mits aangetoond met medisch attest. 

4. Betaling

1. De rekening voor een gebruikerscontract bestaat uit een bedrag voor ruimtehuur en/of voor extra diensten.

2. Aanbetaling wordt vooraf gefactureerd en dient binnen 3 werkdagen betaald te worden. Aanbetaling (50% van de gehele huursom tot 2 weken voor huurbegin) is de reserveringsbevestiging en vanaf dat moment geldt de - ruimte als daadwerkelijk gehuurd.

3. Het resterend bedrag van de verhuur wordt na afloop van de activiteit gefactureerd. De factuur dient binnen 2 weken te worden betaald.

4. Indien de reservering plaats vind binnen 2 weken voor begin van de activiteit wordt de gehele huursom in rekening gebracht als aanbetaling.

 

5. Ontbinding van de overeenkomst

Het per direct ontbinden van het gebruikerscontract van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

1. Het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in het gebruikerscontract of de huurvoorwaarden;

2. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;

8. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

 

6. Aansprakelijkheid

1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnende-ruimte, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten of door de huurders gebruikte materialen (bijvoorbeeld stoelen, yogamatten etc).

2. Zaalhuurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde veroorzaakt ten gevolge van eigen schuld van de huurder of van personen die vanwege en met toestemming van de huurder in of bij het gehuurde verblijven.

3. Huurder zal ten genoegen van verhuurder zorg dragen voor verzekering van de uit voren vermelde aansprakelijkheid voortvloeiende risico’s.

 

7. Huishoudelijk reglement

1. Gebruiker dient de ruimte achter te laten in de staat en inrichting waarin hij het aantrof.

2. Er dient te worden gestofzuigd. Indien gebruik gemaakt is van de keuken, dienen kopjes, en dergelijke te worden afgewassen en opgeruimd en de keuken netjes te worden achtergelaten. De badkamer dient met de daarvoor bestemde schoonmaakspullen schoon en netjes achtergelaten te worden.

3. Voor wat betreft inrichting: stoelen, matjes en andere attributen dienen op dezelfde plaats worden teruggelegd. Lichten en kaarsen uit en ramen dicht.

4. Indien de gebruiker voor aanvang van de activiteit de ruimte in onordelijke/vervuilde staat aantreft dient deze de verhuurder hierover te informeren.

5. Als verhuurder na afloop van een activiteit van mening is dat schoonmaak en/of andere werkzaamheden nodig zijn om de ruimte weer gebruiksklaar te maken, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder, evenals schade aan de inrichting en/of apparatuur.

6. Gebruiker is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar clienten/deelnemers. Gebruiker draagt er zorg voor dat clienten/deelnemers geen lawaai- en andere overlast veroorzaken en de privacy van de buren respecteren.

 

8. Overmacht

1. In het algemeen geldt dat aan de huurbevestiging geen rechten ontleend kunnen worden als huurder door overmacht de ruimte niet kan aanbieden (bijv. door brand , gebreken aan het gebouw, geluidsoverlast, verwarmingsproblemen, planningsproblemen e.a.)

2. Wel zal door huurder, in overleg met de huurder, geprobeerd worden om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

 

9. Toepasselijk recht bij geschillen

1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.